Audiohobby.pl

Regulamin rejestracji

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Użytkowników Forum.

§ 2

1.   Tematyką Forum jest muzyka oraz szeroko pojęte techniki jej odtwarzania i nagłaśniania.
2.   Forum ma charakter społecznościowy i służy do wymiany zdań i poglądów pomiędzy Użytkownikami, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego.
3.   Rejestracja na Forum oznacza akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem oraz powszechnie uznanych zasad Netykiety.
4.   Udział w dyskusjach, zakładanie nowych wątków, oraz korzystanie z komunikatora jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
5.   Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili dokonać modyfikacji danych zawartych w Profilu Użytkownika.
6.   Wpisy Użytkowników stanowią ich własność intelektualną. Mają oni prawo do ich samodzielnej edycji lub za pośrednictwem Moderacji z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. Samodzielna edycja własnego Postu jest możliwa do 24 godzin od momentu pojawienia się.
7.   Administracja zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika, co skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do czynnego korzystania z Forum.
8.   Rażące lub nagminne łamanie zasad niniejszego Regulaminu grozi czasowym lub stałym zablokowaniem dostępu do konta.
9.   Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania wyłącznie z jednego konta. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie nadużycie w postaci posiadania przez danego Użytkownika wielu kont, konta te zostaną zablokowane lub usunięte.

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

§ 3

1.   Na łamach Forum zabrania się pisania Postów agresywnych, wulgarnych, niezgodnych z Netykietą oraz łamiących polskie prawo.
2.   Przestrzeganie zasad Regulaminu jest egzekwowane przez Administrację oraz Moderację.
3.   Użytkownik publikuje posty na własną odpowiedzialność, w związku z czym Administracja i Moderacja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na łamach Forum, poza ich własnymi wypowiedziami.
4.   Administracja i Moderacja ma prawo do edycji bądź usuwania postów, które uznają za niezgodne z Regulaminem lub naruszające wspomniane wcześniej regulacje prawne bądź etyczne.
5.   Posty zamieszczone na łamach Forum stają się jego integralną częścią. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia wszystkich swoich wypowiedzi, nawet w przypadku rezygnacji z posiadanego konta.
6.   Dyskusje należy podejmować w odpowiednich Działach tematycznych w sposób nie zakłócający ogólnej struktury Forum. Administracja i Moderacja może przesuwać treści niezgodne z tematyką Działu lub Wątku.
7.   Każdy z Użytkowników ma prawo do wyrażenia własnej opinii bądź poglądu na dany temat zachowując przy tym poszanowanie opinii innych osób oraz Użytkowników.
8.   Na Forum zabrania się w szczególności:
a.   rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr osobistych,
b.   podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),
c.   bezpośredniego lub pośredniego poniżania, obrażania, wyzywania bądź znieważania Użytkowników Forum, jak również innych osób,
d.   rozpowszechniania za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.
e.   wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy lub agresji,
f.   publikowania treści czysto reklamowych bądź nakłaniania do zakupu produktów w Działach forum do tego nie przeznaczonych.
9.   Na Forum obowiązuje całkowity zakaz podejmowania dyskusji związanych pośrednio lub bezpośrednio z polityką, religią oraz innymi tematami mogącymi rodzić konflikty pomiędzy uczestnikami dyskusji, zakaz dotyczy również treści widocznych w profilu użytkownika. Zasada nie obejmuje Działu Pogaduchy.
10. Pozostałe zasady określa zdrowy rozsądek i kultura osobista. W przypadku stwierdzenia
braku takowych Administracja jest zobowiązana do interwencji.

§ 4

1.   Posługiwanie się wypowiedziami nie będącymi autorstwa danego Użytkownika, w tym również wypowiedziami zaczerpniętymi spoza forum, obliguje do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.   Zabrania się ujawniania oraz publikowania treści bądź tematyki zawartości prywatnej korespondencji lub jej fragmentów, zarówno tej pochodzącej z Komunikatora Forum jak i innych źródeł typu poczta elektroniczna etc. bez zgody autora tej wypowiedzi.

III. USTALENIA ORGANIZACYJNE

§ 5

1.   Moderatorzy Działów tematycznych powoływani są przez Administrację Forum. Każdy z nich może odpowiadać za wybrane przez siebie Działy lub Dział.
2.   Moderator pełni również funkcję osoby stymulującej dyskusję w Działach, za które odpowiada.
3.   Uprawnienia Administracji oraz Moderacji Forum są jawne dla pozostałych Użytkowników. Informacja o przynależności do danej Grupy wyświetlana jest automatycznie w profilu oraz przy każdym napisanym poście.
4.   Każdy z Użytkowników ma prawo do zgłoszenia do Moderacji wpisu, który uzna za niestosowny bądź naruszający zasady Regulaminu.
5.   Wszelka działalność podmiotów branży audio, w tym reklamy, prezentacje, etc. w ramach Forum jest darmowa i powinna się odbywać w założonych do tego celu Wątkach tematycznych, przy czym na jeden podmiot przypada jeden prowadzony przez niego wątek. Miejscem przeznaczonym do umieszczania tego typu Wątków jest Dział „Audio Salon”. Wypowiedzi, które autor Wątku komercyjnego uzna za niestosowne mogą zostać usunięte na życzenie. Przedstawiciele lub pracownicy branży audio mogą brać udział w wątkach merytorycznych umieszczonych poza zakładką „Audio Salon”, przy czym są zobowiązani uwidaczniać fakt przynależności w formie podpisu lub informacji zamieszczonej w profilu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

1.   Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
2.   Administracja Forum chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich modyfikacji.

V. ZMIANY REGULAMINU

§ 7

1.   Zmiany w Regulaminie mogą zostać dokonane przez Administrację Forum.
2.   Każdorazowa zmiana treści Regulaminu będzie publikowana w postaci jednolitego tekstu wraz z podaniem stosownej informacji o jej dokonaniu.
3.   Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego zapoznania się ze zmianami w Regulaminie, a  także przestrzegania ich po pierwszym zalogowaniu od daty publikacji.
4.   Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmian Regulaminu co jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego bycia uczestnikiem Forum.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1.   Administracja dokłada wszelkich starań mających na celu utrzymywanie stabilności i funkcjonalności Forum.
2.   Forum jest tworem niezależnym i niekomercyjnym, każdy z Użytkowników posiada równe prawa dostępu do treści Forum, a także do podejmowania wszelkich działań mających na celu dobro ogółu społeczności Forum.
3.   Forum jest i na zawsze pozostanie niezależnym. W przypadku jego sprzedaży/komercjalizacji zobowiązujemy się usunąć konto i wpisy każdego użytkownika, który sobie tego zażyczy.
4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw regulujących sprawy związane z działalnością internetową.

Netykieta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta